Selvejende institution

Børnehuset Søbæk er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse.

Bestyrelsen i Børnehuset Søbæk består af elleve medlemmer. Otte af bestyrelsens medlemmer vælges blandt forældrene. Et medlem vælges af Helsingør Kommune (Børne- og Ungeudvalget), og to medlemmer vælges blandt det fastansatte personale. Ud over bestyrelsens medlemmer vælges to suppleanter for forældrerepræsentanterne. Suppleanterne har ingen stemmeret. Lederen deltager i bestyrelsens møder, men har ingen stemmeret.

I løbet af et år afholdes 6-8 bestyrelsesmøder, og i Maj er der valg til bestyrelsen, som konstituerer sig på et efterfølgende møde i begyndelsen af Juni. På dette møde informeres nye medlemmer om vedtægter og introduceres til bestyrelsesarbejdet. På møderne er økonomi og personale faste punkter. Endvidere diskuteres høringssvar i forbindelse med budgetter og eventuelle besparelser, madordninger mv. Repræsentanter fra bestyrelsen deltager ligeledes i budgetdialogmøder med kommunalpolitikerne på B&U området, for at høre hvad de har af visioner på området samt for at gøre dem opmærksom på bestyrelsens synspunkter herpå.

Bestyrelsesmedlemmer

Referater

En selvejende institution er finansieret af det kommunale budget men drevet af en forældrebestyrelse*. I praksis vil det sige, at kommunen tildeler den selvejende institution det samme beløb, som de kommunale daginstitutioner får til personale og drift, men det er bestyrelsen i den selvejende institution, der står for driften. Dette fremmer ansvarsfølelsen og giver forældrene mulighed for at præge den del af deres børns liv, der leves i en vuggestue eller børnehave.

Bestyrelsen i en selvejende institution

Bestyrelsen i en selvejende institution består altid af et flertal af forældre. Bestyrelsen i en selvejende institution fungerer dermed som en juridisk og økonomisk selvstændig enhed, der står i spidsen - og bærer ansvaret - for en daginstitution, der er finansieret af forældrene og kommunen. I praksis betyder det, at bestyrelsen er lederens og medarbejdernes arbejdsgiver.

Lederen og bestyrelsesarbejdet

Lederen af den selvejende daginstitution har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og er ansvarlig for daginstitutionens arbejde over for bestyrelsen for den selvejende institution. Lederen har altså en betydelig selvstændig kompetence og skal samtidig stå til ansvar over for institutionens bestyrelse. Lederen er således bestyrelsens repræsentant til daglig i institutionen, og har ansvar for, at bestyrelsens retningslinjer og principper faktisk bliver ført ud i livet.

* Kilde: "Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner", Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO)